سرمقاله و یادداشت کوتاه: امنیت آبی و امنیت غذایی در قانون برنامه هفتم توسعه

نوع مقاله : سرمقاله و یادداشت های کوتاه

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده سرمقاله)

2 استاد مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور (نویسنده یادداشت کوتاه)

چکیده

سرمقاله:
ارزیابی جایگاه امنیت آبی و امنیت غذایی در قانون برنامه هفتم توسعه 
حسین انصاری/ عضو هیئت تحریریه
 
یادداشت کوتاه:
امنیت غذایی در برنامه هفتم توسعه 
اسکندر زند/ استاد موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور 
با همکاری علی اکبر باغستانی/ استادیار موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دبیرخانه تدوین سند ملی دانش‌بنیان کشاورزی و غذا. 1400. سند ملی و راهبردی تحول امنیت غذایی 1410-1401. معاونت آموزش و ترویج کشاورزی. نشر آموزش کشاورزی. به سفارش شورای عالی انقلاب فرهنگی. 

El Bilali H., Callenius C., Strassner C. and Probst L. 2019. Food and nutrition security and sustainability transitions in food systems. Food and energy security, 8(2): e00154.
von Braun J., Afsana K., Fresco L., Hassan M. and Torero M. 2021. Food systems–definition, concept and application for the UN food systems summit. Sci. Innov, 27.
World Food Summit. 1996. Rome Declaration on World Food Security. Rome, Italy.
CAPTCHA Image