کاربرد نانوذرات نقره (Ag-NPs) در میکروب‌زدایی آب در سیستم‌های پرورش آبزیان و اثرات ناشی از رهایش آن در محیط

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به‌منظور بررسی نقش نانوذرات نقره (Ag-NPs) در میکروب‌زدایی آب در سیستم‌های آبزی‌پروری و همچنین اثرات زیست‌محیطی ناشی از رهایش آن در محیط، صورت گرفت. بررسی‌ها نشان داد که مطالعات بسیار اندکی پیرامون اثرات ضد‌ویروسی نانوذرات نقره در سیستم‌های پرورشی آبزیان ثبت شده است، این در حالی است که نانوذرات نقره در برابر بسیاری از عوامل بیماری‌زای باکتریایی مانند Aeromonas و Vibrio و همچنین، عوامل قارچی مانند Aspergillus و Candida، تأثیرات مثبتی نشان دادند. از آنجایی‌که سویه‌های میکروبی مذکور، از مهم‌ترین و شایع‌ترین عوامل بیماری‌زا در سیستم‌های آبزی‌پروری ایران به‌شمار می‌روند، استفاده از نانوذرات نقره با مقدار مناسب (به‌شرطی که بیش از حدِ مُجاز نباشد) می‌تواند مفید باشد. بررسی منابع علمی مختلف نشان داد که سطح ایمن و مجاز نانوذرات نقره در بسیاری از گونه‌های پرورشی ماهی از جمله قزل‌آلای رنگین‌کمان، کپور نقره‌ای، کپور معمولی و ماهی گورخری مورد مطالعه قرار گرفته است. با نظر به این موضوع، پرورش‌دهندگان می‌توانند با توجه به سطح ایمن و مجاز نانوذرات نقره برای هر کدام از گونه‌های آبزی، از این مواد به‌منظور کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری‌های عفونی در سیستم‌های پرورشی استفاده نمایند. بر اساس مقایسه‌های انجام شده، اثرات ضدمیکروبی نانوذرات نقره در بین نانوذرات فلزی بسیار بالا است. با توجه به این مسأله، رهایش این مواد به درون اکوسیستم‌های آبزی می‌تواند سلامت بسیاری از آبزیان از جمله ماهیان را تحت تأثیر قرار دهد و حتی به‌واسطۀ انتقال نانوذرات نقره در زنجیره غذایی، اثرات منفی بر سلامت انسان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


امیری، محمد، و بهمنش، مهسا. (1389). ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺮﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ نگرش وﯾژه ﺑﻪ اﯾﺮان. چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران، انجمن مدیریت تکنولوژی ایران. شهر تهران، 9 صفحه.
رادخواه، علیرضا، ایگدری، سهیل، و صادقی‌نژاد ماسوله، اسماعیل. (1399). بررسی خواص ضد ‌میکروبی نانوذرات نقره (AgNPs) به منظور کنترل بیماری‌ها و مدیریت بهداشت در سیستم‌های آبزی‌پروری. مجله آبزیان زینتی، 7(1)، 7-15.
رادخواه، علیرضا، و صادقی‌نژاد ماسوله، اسماعیل. (1400). بررسی تأثیر عوامل فیزیکوشیمیایی آب بر زیست‏‌فراهمی، میزان سمیت و سطح اثرگذاری نانو ذرات فلزی در اکوسیستم‏‌های آبزی. آب و توسعه پایدار، 8(2)، 71-90. doi: 10.22067/jwsd.v8i2.1019
رادخواه، علیرضا، ایگدری، سهیل، و موسوی ثابت، حامد. (1400a). مروری بر فواید و مضرات فناوری نانو در صنعت آبزی‌‌پروری. مجله آبزیان زینتی، 8(2)، 43-58.
رادخواه، علیرضا، ایگدری، سهیل، و صادقی‌نژاد ماسوله، اسماعیل. (1400b). مروری بر فیلتراسیون غشایی و بررسی کارایی آن در بهبود کیفیت آب در سیستم‏های آبزی‌‏پروری مداربسته (RAS). آب و توسعه پایدار، 8(3)، 81-88. doi: 10.22067/jwsd.v8i3.2105.1050
Abou El-Nour, K.M.M., Eftaiha, A., Al-Warthan, A., & Ammar, R.A.A. (2010). Synthesis and applications of silver nanoparticles. Arabian Journal of Chemistry, 3, 135-140. doi: 10.1016/j.arabjc.2010.04.008
Alexander, J.W. (2009). History of the medical use of silver. Surgical Infections, 10, 289-292. doi: 10.1089/sur.2008.9941
Alvarez-Cirerol, F.J., López-Torres, M.A., Rodríguez-León, E., Rodríguez-Beas, C., Martínez-Higuera, A., Lara, H.H., Vergara, S., Arellano-Jimenez, M.J., Larios-Rodríguez, E., Martínez-Porchas, M., Vega, E., & Iñiguez-Palomares, R.A. (2019). Silver nanoparticles synthesized with Rumex hymenosepalus: a strategy to combat early mortality syndrome (EMS) in a cultivated white shrimp. Journal of Nanomaterials, 2019, 8214675. doi: 10.1155/2019/8214675
AZOM, A. (2022). Material Science news, applications, product information, and interviews. Effect of silver nanoparticle-containing fertilizer on crops. AZoMaterials, 5, 20-42.
Babaei, M., Behzadi, M., Seong, M., Je, I., & Ali, S. (2022). Trophic transfer and toxicity of silver nanoparticles along a phytoplankton- zooplankton- fi sh food chain. Science of the Total Environment, 842, 156807. doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.156807
Bhardwaj, P., Bhatia, E., Sharma, S., Ahamad, N., & Banerjee, R. (2020). Advancements in prophylactic and therapeutic nanovaccines. Acta Biomaterialia, 108, 1-21. doi: 10.1016/j.actbio.2020.03.020
Barakat, K.M., El-Sayed, H.S., & Gohar, Y.M. (2016). Protective effect of squilla chitosan–silver nanoparticles for Dicentrarchus labrax larvae infected with Vibrio anguillarum. International Journal of Aquatic Research, 8, 179-189. doi: 10.1007/s40071-016-0133-2
Camacho-Jiménez, L., Álvarez-Sánchez, A.R., & Mejía-Ruíz, C.H. (2020). Silver nanoparticles (AgNPs) as antimicrobials in marine shrimp farming: A review. Aquaculture Reports, 18, 100512. doi: 10.1016/j.aqrep.2020.100512
Chindris, A. (2010). Degradation of refractory organic compounds in aqueous wastes employing a combination of biological and chemical treatments [Thesis], University of Cagliari, Sardinia, Italy.
Dananjaya, S.H.S., Erandani, W.K.C.U., Kim, C.H., Nikapitiya, C., Lee, J., & De Zoysa, M. (2017). Comparative study on antifungal activities of chitosan nanoparticles and chitosan silver nano composites against Fusarium oxysporum species complex. International Journal of Biological Macromolecules, 105(Pt 1), 478-488. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2017.07.056
Daniel, S.C.G.K., Sironmani, T.A., & Dinakaran, S. (2016). Nano formulations as curative and protective agent for fish diseases: Studies on red spot and white spot diseases of ornamental gold fish Carassius auratus. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 4(4), 255-261.
El-Sayed, M.E. (2020). Nanoadsorbents for water and wastewater remediation. Science of the Total Environment, 739, 139903. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.139903
Farouk, M.M., El-Molla, A., Salib, F.A., Soliman, Y.A., & Shaalan, M. (2020). The role of silver nanoparticles in a treatment approach for multidrug-resistant Salmonella species isolates. International Journal of Nanomedicine, 15, 6993-7011. doi: 10.2147/IJN.S270204
Galatage, S.T., Hebalkar, A.S., Dhobale, S.V., Mali, O.R., Kumbhar, P.S., Nikade, S.V., & Killedar, S.G. (2021). Silver Nanoparticles: Properties, Synthesis, Characterization, Applications and Future Trends. In S. Kumar, P. Kumar, & C. S. Pathak (Eds.), Silver micro-nanoparticles - properties, synthesis, characterization, and applications. IntechOpen, 1, 1-35. doi: 10.5772/intechopen.99173
Galdiero, S., Falanga, A., Vitiello, M., Cantisani, M., Marra, V. & Galdiero, M. (2011). Silver nanoparticles as potential antiviral agents. Molecules (Basel, Switzerland), 16(10), 8894-8918. doi: 10.3390/molecules16108894
Gurunathan, S., Kalishwaralal, K., Vaidyanathan, R., Venkataraman, D., Pandian, S.R., Muniyandi, J., Hariharan, N. & Eom, S.H. (2009). Biosynthesis, purification and characterization of silver nanoparticles using Escherichia coli. Colloids Surf. B Biointerfaces, 74, 328-335. doi: 10.1016/j.colsurfb.2009.07.048
García-Barrasa, J., López-de-Luzuriaga, J.M., & Monge, M. (2011). Silver nanoparticles: synthesis through chemical methods in solution and biomedical applications. Central European Journal of Chemistry, 9, 7–19. doi: 10.2478/s11532-010-0124-x
CDC, B. (2022). Centers for Disease Control and Prevention. The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). Nanotechnology, 2, 1-14.
Choi, J.E., Kim, S., Ahn, JH., Youn, P., Kang, J.S., Park, K., Yi, J., & Ryu, D. (2009). Induction of oxidative stress and apoptosis by silver nanoparticles in the liver of adult Zebrafish. Aquatic Toxicology, 100(2), 151-159. doi: 10.1016/j.aquatox. 2009.12.012
Dube, E., & Okuthe, G.E. (2023). Engineered nanoparticles in aquatic systems: Toxicity and mechanism of toxicity in fish. Emerging Contaminants, 9(2), 100212. doi: 10.1016/j.emcon.2023.100212
Franklin, N.M., Rogers, N.J., Apte, S.C., Batley, G.E., Gadd, G.E., & Casey, P.S. (2007). Comparative toxicity of nanoparticulate ZnO, bulk ZnO, and ZnCl2 to a freshwater microalga (Pseudokirchneriella subcapitata): the importance of particle solubility. Environmental Science and Technology, 41, 8484-8490. doi: 10.1021/es071445r
Fernando, I., & Zhou, Y. (2019). Impact of pH on the stability, dissolution and aggregation kinetics of silver nanoparticles. Chemosphere, 216, 297-305.
Güzel, R., & Erdal, G. (2018). Synthesis of Silver Nanoparticles. In (Ed.), Silver Nanoparticles - fabrication, characterization and applications. IntechOpen, 2, 30-50. doi: 10.5772/intechopen.75363
Hedayati, A., Shaluei, F., & Jahanbakhsh, A. (2012). Comparison of Toxicity Responses by Water Exposure to Silver Nanoparticles and Silver Salt in Common Carp (Cyprinus carpio). Global Veterinaria, 8(2), 179-184.
Iravani, S., Korbekandi, H., Mirmohammadi, S.V., & Zolfaghari, B. (2014). Synthesis of silver nanoparticles: chemical, physical and biological methods. Research in Pharmaceutical Sciences, 9(6), 385-406.
Jahanbakhsh, A., Shaluei, F., & Hedayati, A. (2012). Detection of Silver Nanoparticles (Nanosil®) LC50 in Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix) and Goldfish (Carassius auratus). World Journal of Zoology, 7(2), 126-130. doi: 10.5829/idosi.wjz.2012.7.2.62129
Jahn, W. (1999). Chemical aspects of the use of gold clusters in structural biology. Journal of Structural Biology, 127, 106-108.
Jasni, A.H., Ali, A.A., Sagadevan, S., & Wahid, Z. (2021). Silver nanoparticles in various new applications. In S. Kumar, P. Kumar, & C. S. Pathak (Eds.), Silver micro-nanoparticles - properties, synthesis, characterization, and applications. IntechOpen, 2, 30-60. doi: 10.5772/intechopen.96105
Jeevanandam, J., Barhoum, A., Chan, Y.S., Dufresne, A., & Danquah, M.K. (2018). Review on nanoparticles and nanostructured materials: history, sources, toxicity and regulations. Beilstein Journal of Nanotechnology, 9, 1050-1074. doi: 10.3762/bjnano.9.98
Jin, C., Wang, K., Oppong-Gyebi, A., & Hu, J. (2020). Application of Nanotechnology in Cancer Diagnosis and Therapy - A Mini-Review. International Journal of Medical Sciences, 17(18), 2964–2973. doi: 10.7150/ijms.49801
Johari, S.A., Kalbassi, M.R., Soltani, M., & Yu, I.J. (2013). Toxicity comparison of colloidal silver nanoparticles in various life stages of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Iranian Journal of Fisheries Sciences, 12(1), 76-95.
Johari, S.A., Kalbassi, M.R., Soltani, M., & Yu, I.J. (2015). Study of fungicidal properties of colloidal silver nanoparticles (AgNPs) on trout egg pathogen, Saprolegnia sp. International Journal of Aquatic Biology, 3(3), 191-198.
Kathiresan, K., Alikunhi, N.M., Pathmanaban, S., Nabikhan, A., & Kandasamy, S. (2010). Analysis of antimicrobial silver nanoparticles synthesized by coastal strains of Escherichia coli and Aspergillus niger. Canadian Journal of Microbiology, 56, 1050-1059.
Khan, M.S, Jabeen, F., Aziz Qureshi, N., Saleem Asghar, M., Shakeel, M., & Noureen, A. (2015). Toxicity of silver nanoparticles in fish: a critical review. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, 2, 1-18.
Khan, I., Saeed, K., & Khan, I. (2017). Nanoparticles: Properties, Applications and Toxicities. Arabian Journal of Chemistry, 12(7), 908-931. doi: 10.1016/j.arabjc.2017.05.011  
Khandelwal, N., Kaur, G., Kumar, N., & Tiwari, A. (2014). Application of silver nanoparticles in viral inhibition: A new hope for antivirals. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 9(1), 175-186.
Khanh, N.V., & Cu, P.V. (2019). Antibacterial activity of silver nanoparticles against Aeromonas spp. and Vibrio spp. isolated from aquaculture water environment at Thua Thien Hue. Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development, 128(3), 5-16. doi: 10.26459/hueuni-jard.v128i3B.4615
Khodashenas, B., & Ghorbani, H.R. (2015). Synthesis of silver nanoparticles with different shapes. Arabian Journal of Chemistry, 12(8), 1823-1838. doi: 10.1016/j.arabjc.2014.12.014
Kim, J.S., Kuk, E., Yu, K.N., Kim, J.H., Park, S.J., Lee, H.I., Kim, S.H., Park, S.J., Park, Y.H., Hwang, C.Y., Kim, Y.K., Lee, Y.S., Jeong, D.H., & Cho, M.H. (2007). Antimicrobial effects of silver nanoparticles. Nanomedicine, Nanotechnology, Biology, and Medicine, 3, 95-101.
Lawson, T.B. (1995). Fundamentals of Aquaculture engineering. Chapman and Hall, New York, USA.
Lee, H.J., & Jeong, S.H. (2005). Bacteriostasis and Skin innoxiousness of nanosize silver colloids on textile fabrics. Textile Research Journal, 75(7), 551-556.
Maiti, D., Tong, X., Mou, X., & Yang, K. (2019). Carbon-Based Nanomaterials for Biomedical Applications: A Recent Study. Frontiers in Pharmacology, 9, 1401. doi: 10.3389/fphar.2018.01401
Márquez, J.C.M., Partida, A.H., Monroy, Dosta, M.D.C., Mejía, J.C., & Martínez, J.A.B. (2018). Silver nanoparticles applications (AgNPS) in aquaculture. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 6(2), 5-11.
Mbanga, O., Cukrowska E., & Gulumian, M. (2022). Dissolution kinetics of silver nanoparticles: behaviour in simulated biological fluids and synthetic environmental media. Toxicology Reports, 9, 788-796. doi: 10.1016/j.toxrep.2022.03.044
Muller, M.P., MacDougall, C., & Lim, M. (2016). Ontario Agency for Health Protection and Promotion Public Health Ontario; Provincial Infectious Diseases Advisory Committee on Infection Prevention and Control; Provincial Infectious Diseases Advisory Committee on Infection Prevention and Control. Antimicrobial surfaces to prevent healthcare-associated infections: a systematic review. Journal of Hospital Infection, 92(1), 7-13. doi: 10.1016/j.jhin.2015.09.008
Nakamura, S., Sato, M., Sato, Y., Ando, N., Takayama, T., Fujita, M., & Ishihara, M. (2019). Synthesis and application of silver nanoparticles (Ag NPs) for the prevention of infection in healthcare workers. International Journal of Molecular Sciences, 20(15), 3620. doi: 10.3390/ijms20153620
Nanja, A.F., Focke, W.W., & Musee, N. (2020). Aggregation and dissolution of aluminium oxide and copper oxide nanoparticles in natural aqueous matrixes. SN Applied Sciences, 2, 1-16. doi: 10.1007/s42452-020-2952-4
Navaladian, S., Viswanathan, B., Varadarajan, T.K., & Viswanath, R.P. (2008). Microwave-assisted rapid synthesis of anisotropic Ag nanoparticles by solid state transformation. Nanotechnology, 19, 045603. doi: 10.1088/0957-4484/19/04/045603
Nikalje, A.P. (2015). Nanotechnology and its Applications in Medicine. Medicinal Chemistry, 5, 81-89. doi: 10.4172/2161-0444.1000247
Patra, J.K., Das, G., Fraceto, L.F., Campos, E., Rodriguez-Torres, M., Acosta-Torres, L.S., Diaz-Torres, L.A., Grillo, R., Swamy, M.K., Sharma, S., Habtemariam, S., & Shin, H.S. (2018). Nano based drug delivery systems: recent developments and future prospects. Journal of Nanobiotechnology, 16(1), 71. doi: 10.1186/s12951-018-0392-8
Pimentel-Acosta, C.A., Morales-Serna, F.N., Chávez-Sánchez, M.C., Lara, H.H., Pestryakov, A., Bogdanchikova, N., & Fajer-Ávila E.J. (2019). Efficacy of silver nanoparticles against the adults and eggs of monogenean parasites of fish. Parasitology Research, 118(6), 1741-1749. doi: 10.1007/s00436-019-06315-9 
Ogunfowora, L.A., Iwuozor, K.O., Ighalo, J.O., & Igwegbe, C.A. (2021). Trends in the treatment of aquaculture effluents using nanotechnology. Cleaner Materials, 2, 100024. doi: 10.1016/j.clema.2021.100024 
Ochoa-Meza, A.R., Álvarez-Sánchez, A.R., Romo-Quiñonez, C.R., Barraza, A., Magallón-Barajas, F.J., Chávez-Sánchez, A., García-Ramos, J.C., Toledano-Magaña, Y., Bogdanchikova, N., Pestryakov, A., & Mejía-Ruiz, C.H. (2019). Silver nanoparticles enhance survival of white spot syndrome virus infected Penaeus vannamei shrimps by activation of its immunological system. Fish and Shellfish Immunology, 84, 1083-1089. doi: 10.1016/j.fsi.2018.10.007
Que, Z.G., Torres, J.G.T., Pérez Vidal, H., Rocha, M.A.L., Pérez, J.C.A., López, I., De La Cruz Romero, D., De Los Monteros Reyna, A.E., Sosa, J.G.P., Pavón, A.A., & Hernández, J.S.F. (2018). Application of silver nanoparticles for water treatment. In (Ed.), Silver Nanoparticles - Fabrication, Characterization and Applications. IntechOpen, 1, 20-50. doi: 10.5772/intechopen.74675
Radkhah, A.R., & Eagderi, S. (2020). Book Review: B. Prideaux, A. Pabel. (Eds.), Coral Reefs: Tourism, Conservation and Management, Routledge Publishing, Taylor & Francis Group (2018). (288 p. ISBN: 978-1-315-53732-0 (ebook)). Biological Conservation, 241, 108403. doi: 10.1016/j.biocon.2019.108403
Radkhah, A.R., & Sadeghinejad Masouleh, E. (2020). Fish Diseases and Medicine. 2019. Edited by Smith, SA CRC Press, Taylor & Francis Group. 413 pages. ISBN: 978–1–4987–2786–0 (Hardback). Journal of Fish Diseases, 43(10), 1111-1113. doi: 10.1111/jfd.13236
Rai, M., Yadav, A., & Gade, A. (2009). Silver nanoparticles as a new generation of antimicrobials. Biotechnology Advances, 27, 76-83. doi: 10.1016/j.biotechadv.2008.09.002
Ramya, M., & Subapriya, M.S. (2012). Green synthesis of silver nanoparticles. International Journal Pharmacy, Medical and Biology Sciences, 5, 2-22.
Ratan, Z.A., Mashrur, F.R., Chhoan, A.P., Shahriar, S.M., Haidere, M.F., Runa, N.J., Kim, S., Kweon, D.H., Hosseinzadeh, H., & Cho, J.Y. (2021). Silver Nanoparticles as Potential Antiviral Agents. Pharmaceutics, 13(12), 2034. doi: 10.3390/pharmaceutics13122034
Lee, Y.L., Shih, Y.S., Chen, Z.Y., & Wang, Y.J. (2022). Toxic effects and mechanisms of silver and zinc oxide nanoparticles on zebrafish embryos in aquatic ecosystems. Nanomaterials, 12, 1-18. doi: 10.3390/nano12040717
Saleh, M., Abdel-Baki, A.A., Dkhil, M.A., El-Matbouli, M., & Al-Quraishy, S. (2017). Antiprotozoal effects of metal nanoparticles against Ichthyophthirius multifiliis. Parasitology, 144(13), 1802-1810. doi: 10.1017/S0031182017001184
Senapati, S. (2005). Biosynthesis and immobilization of nanoparticles and their applications. University of Pune, India.
Sibiya, A., Gopi, N., Jeyavani, J., Mahboob, S., Al-Ghanim, K.A., Sultana, S., Mustafa, A., & Govindarajan, M.B. (2022). Vaseeharan Comparative toxicity of silver nanoparticles and silver nitrate in freshwater fish Oreochromis mossambicus: a multi-biomarker approach Comp. Comparative Biochemistry and Physiology Part C., 259, 109-201. doi: 10.1016/j.cbpc.2022.109391
Sivaramasamy, E., Zhiwei, W., Li, F., & Xiang, J. (2016). Enhancement of Vibriosis Resistance in Litopenaeus vannamei by Supplementation of Biomastered Silver Nanoparticles by Bacillus subtilis. Journal of Nanomedicine and Nanotechnology, 7, 352. doi: 10.4172/2157-7439.1000352
Shaalan, M.I., El-Mahdy, M.M., Theiner, S., El-Matbouli, M., & Saleh, M. (2017). In vitro assessment of the antimicrobial activity of silver and zinc oxide nanoparticles against fish pathogens. Acta Veterinaria Scandinavica, 59, 49-58. doi: 10.1186/s13028-017-0317-9
Sharma, V., Yngard, R., & Lin, Y. (2008). Silver nanoparticles: green synthesis and their antimicrobial activities. Advances in Colloid and Interface Science, 145(1-2), 83-96. doi: 10.1016/j.cis.2008.09.002
Sharma, V.K., Siskova, K.M., Zboril, R., & Gardea-Torresdey, J.L. (2014). Organic-coated silver nanoparticles in biological and environmental conditions: fate, stability and toxicity. Advances in Colloid and Interface Science, 204, 15-34. doi: 10.1016/j.cis.2013.12.002
Siddiqi, K.S., & Husen, A. (2017). Recent advances in plant-mediated engineered gold nanoparticles and their application in biological system. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 40, 10-23. doi: 10.1016/j.jtemb.2016.11.012
Siddiqi, K.S., Husen, A., & Rao, R.A.K. (2018). A review on biosynthesis of silver nanoparticles and their biocidal properties. Journal of Nanobiotechnology, 16, 14. doi: 10.1186/s12951-018-0334-5 
Slepičková Kasálková, N., Slepička, P., & Švorčík, V. (2021). Carbon nanostructures, nanolayers, and their composites. Nanomaterials (Basel, Switzerland), 11(9), 2368. doi: 10.3390/nano11092368
Sohn, E.K., Johari, A., Kim, T.G., Kim, J.K., Kim, E., Lee, J.H., Chung, Y.S., & Yu, I.J. (2015). Aquatic Toxicity Comparison of Silver Nanoparticles and Silver Nanowires. Biomed Research International. 2015, 1-12. doi: 10.1155/2015/893049
Soltani, M., Ghodratnema, M., Ahari, H., Ebrahimzadeh mousavi, H.A., Atee, M., Dastmalchi, F., & Rahmanya, J. (2009). The inhibitory effect of silver nanoparticles on the bacterial fish pathogens, Streptococcus iniae, Lactococcus garvieae, Yersinia ruckeri and Aeromonas hydrophila. Journal of Veterinary Research, 3(2), 137-142.
Tran, Q.H., Nguyen, V.Q., & Le, A.T. (2013). Silver nanoparticles: synthesis, properties, toxicology, applications and perspectives. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 4, 4033001. doi: 10.1088/2043-6262/4/3/033001
Van, T.Q.K., Son, N.H., & Vi, H.V. (2015). Effect of silver nanoparticles for Vibrio spp. causing luminous bacteria disease on Litopenaeus vannamei in Thua Thien Hue. Hue University Journal of Science, 104(5), 273-283.
Vaseeharan, B., Ramasamy, P., & Chen, J.C. (2010). Antibacterial activity of silver nanoparticles (AgNps) synthesized by tea leaf extracts against pathogenic Vibrio harveyi and its protective efficacy on juvenile Feneropenaeus indicus. Letters in Applied Microbiology, 50(4), 352-356.
Villella S. (2016). Manual on effluent treatment in aquaculture: Science and Practice. 1, 2-10.
Yadav, P.K., Kochar, C., Taneja, L., & Tripathy, S.S. (2022). Study on dissolution behavior of CuO nanoparticles in various synthetic media and natural aqueous medium. Journal of Nanoparticle Research, 24: 122. doi: 10.1007/s11051-022-05508-1
Yung M.M.N., Mouneyrac C. and Leung K.M.Y. 2014. Ecotoxicity of Zinc Oxide Nanoparticles in the Marine Environment. In: Bhushan B. (eds) Encyclopedia of Nanotechnology. Springer, Dordrecht.
Zahoor, M., Nazir, N., Iftikhar, M., Naz, S., Zekker, I., Burlakovs, J., Uddin, F., Kamran, A.W., Kallistova A., Pimenov N., & Ali Khan, F. (2021). A Review on silver nanoparticles: classification, various methods of synthesis, and their potential roles in biomedical applications and water treatment. Water, 13(16), 2216. doi: 10.3390/w13162216
Zhang, H. (2013). Application of silver nanoparticles in drinking water purification. Dissertations, 29, 1-20.
Zhang, X.F., Liu, Z.G., Shen, W., & Gurunathan, S. (2016). Silver Nanoparticles: Synthesis, Characterization, Properties, Applications, and Therapeutic Approaches. International Journal of Molecular Sciences, 17(9), 1534. doi: 10.3390/ijms17091534
Zhang, X.P., Li, W.X., Ai, T.S., Zou, H., Wu, S.G., & Wang, G.T. (2014). The efficacy of four common anthelmintic drugs and traditional Chinese medicinal plant extracts to control Dactylogyrus vastator (Monogenea). Aquaculture, 420, 302-307. doi: 10.1016/j.aquaculture.2013.09.022
Zhong, L., Hu, J., Cui, Z., Wan, L., & Song, W. (2007). In-situ loading of noble metal nanoparticles on hydroxyl-group-rich titania precursor and their catalytic applications. Chemistry of Materials, 19(18), 4557-4562.
Zorraquín-Peña, I., Cueva, C., Bartolomé, B., & Moreno-Arribas, M.V. (2020). Silver Nanoparticles against Foodborne Bacteria. Effects at Intestinal Level and Health Limitations. Microorganisms, 8, 132. doi: 10.3390/microorganisms8010132
CAPTCHA Image