دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 28، شهریور 1402، صفحه 1-125 (حل مشکل آب در پیوند با انرژی) 
معرفی کاربردهای تکنیک چرخه عمر در ارزیابی سامانه های توزیع آب

صفحه 27-34

10.22067/jwsd.v10i2.2301-1206

مینو جعفری؛ جابر سلطانی؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ محمدجواد منعم


روند تغییرات رطوبت نسبی در استان خراسان رضوی، شمال شرق ایران

صفحه 35-44

10.22067/jwsd.v10i2.2302-1220

زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی؛ سید فرهاد صابرعلی؛ سید محمد جواد میرزایی؛ محمدناصر مودودی


شماره‌های پیشین نشریه

حل مشکل آب در پیوند با انرژی
امنیت آبی و غذایی در برنامه هفتم توسعه و آمایش سرزمین