یاداشت تحلیلی: مشترکات عمومی؛ نقدی بر مدیریت حقوقی - قانونی آن

نوع مقاله : سایر مطالب علمی نشریه

نویسنده

کارشناس قضایی، شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، مشهد، ایران

چکیده

امروز مسأله آب و مدیریت بر آن، از مهم‌ترین چالش‌ زندگی مدرن است. منشأ و خاستگاه اصلی مدیریت بر آب، در قوانین هر کشوری نهفته است. مدیریت ایده‌آل بر آب که در آن هیچ‌گونه نقص و عیبی احساس نشود، مصرف آب مبتنی بر موجودیت آن در طبیعت باشد و از طرفی آب کافی برای همه‌گونه مصارف در دسترس باشد، موضوعی است که همه کشورهای جهان به دنبال آن هستند. بی‌شک هر کشوری به دنبال این وضعیت ایده‌آل بوده و سعی کرده آن را در قوانین خود بگنجاند؛ اما اینکه چرا باز هم با بحران کمبود آب و یا کاهش شدید هر سالۀ آن مواجه هستیم، موضوعی است که شاید می‌بایست در اجرای قانون به دنبال آن بود. در این یادداشت سعی شده به کمبودهای مدیریت مبتنی بر قوانین مرتبط با آب در کشور پرداخته شود تا با در نظر گرفتن آثار حقوقی مفاهیم قانونی و پیشنهادهای ارائه‌شده، بتوان در راستای اجرای صحیح این قوانین گام نهاد و به سمت مدیریت پایدار منابع آب حرکت نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


شمس،عبدالله. (1384)،آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، چاپ نهم، انتشارات دراک، تهران.
کاتوزیان، ناصر. (1381). دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت، انتشارات میزان، تهران.
کاتوزیان، ناصر. (1378). دوره عقود معین (حقوق مدنی‌: معاملات معوض - عقود تملیکی - بیع - معاوضه - اجاره – قرض) جلد اول، چاپ یازدهم، شرکت سهامی انتشار، تهران.
شهیدی، مهدی. (1388). اصول قراردادها و تعهدات. انتشارات مجد، تهران.
CAPTCHA Image
دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 29
حکمرانی سیل از «مهار توسط دولت» تا «تاب‌آوری جوامع محلی»
آذر 1402
صفحه 136-141
  • تاریخ دریافت: 20 اسفند 1401
  • تاریخ بازنگری: 10 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 13 آبان 1402