کلیدواژه‌ها = مدیریت منابع آب
مروری بر الگوریتم‌های فراکاوشی در مدیریت منابع آب

دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 105-114

10.22067/jwsd.v3i2.52605

سید مصطفی طباطبایی؛ حسین خزیمه نژاد؛ ابوالفضل اکبرپور


چهارچوب مدل‌‌های عامل‌بنیان در شبیه‌سازی رفتار ذینفعان برای مدیریت منابع آب

دوره 2، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 87-94

10.22067/jwsd.v2i1.47716

میلاد قلعه بان تکمه داش؛ عبدالله طاهری تیزرو؛ حمید زارع ابیانه