تحلیلی بر حکمرانی و مدیریت ریسک سیلاب

نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب، سازه‏های آبی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، سازه‏های آبی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

حکمرانی و مدیریت ریسک سیل شامل تدابیر و راهبردهایی است که به‌منظور کاهش خطر سیلاب و مدیریت اثرات آن طراحی می‌شوند. این فرایند شامل شناسایی و ارزیابی خطرها، برنامه‌ریزی و پیشگیری، آمادگی برای واکنش و عملکرد در شرایط بحرانی، پاسخگویی سریع و مؤثر در مواجهه با سیلاب، اجرای تدابیر سازنده و بهبود مستمر است. رویکرد اصلی این پژوهش بر پنج موضوع نهاده شده است که به مسائل مختلف مرتبط با حکمرانی و مدیریت ریسک سیلاب می‌پردازد و شامل مشارکت ذی‌نفعان، سیاست‌‏ها و اقدامات، تحقیق در عملیات، ابزارهای پشتیبانی و چارچوب‏‏‌ها می‏‌باشد. مطالعه مدیریت ریسک سیلاب در دو دهه گذشته تحول چشمگیری را تجربه کرده است. توجه به کاربرد مدیریت ریسک سیلاب و تحلیل مقایسه‌ای حکمرانی ریسک سیلاب در مطالعه مدیریت سیلاب صورت گرفته است که به معنای ایجاد چیدمان پیچیده‌ای است که رفتار عوامل حاکمیتی و اجتماعی در مورد مدیریت ریسک سیلاب را شکل می‌دهد. با توجه ‏به بررسی منابع مطالعاتی، بین ساختار اصلی مطالعات مدیریت ریسک سیلاب و حکمرانی ریسک سیلاب همبستگی زیادی وجود دارد.  مقاله‏‌های مورد بررسی بر اساس موضوعات اصلی در نرم‌افزار MAXQDAکدگذاری شدند، سپس مجموعه کامل کدها در تمام مقاله‌‏ها بررسی شدند. یافته‏‌های پژوهش نشان می‏‌دهد بهبود تاب‌آوری در برابر سیلاب نیازمند تلاش‌های گسترده‌ای در زمینه‌های علوم فیزیکی و اجتماعی است. پژوهشگران باید برای پیش‌بینی و مدل‌سازی سیلاب، علاوه‏ بر علوم فیزیکی به توسعه ابزارهای علوم اجتماعی بپردازند. این اقدامات می‌تواند به بهبود برنامه‌ریزی و مدیریت بحران‌های سیلاب کمک کرده و تاثیرات اجتماعی و اقتصادی آن را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


حاجی بیگلو، محبوبه، و شیخ، واحدبردی. (1397). تحلیل مدیریت ریسک سیلاب بر اساس مفاهیم خطر، مواجهه و آسیب‌پذیری با ارائه چارچوب‌ها و مدل‌ها. آب و توسعه پایدار، 5(1)، 73-82. https://doi.org/10.22067/jwsd.v5i1.62313
خانیکی، هادی، و میرمجلسی، ‌سیده انوشه. (1398). گروه‌های آسیب‌پذیر در سیل لرستان و سهم رسانه‌های مشارکتی در تاب‌آوری. جامعه، فرهنگ و رسانه، 33(8)، 11-32. https://dorl.net/dor/20.1001.1.38552322.1398.8.33.1.6
شاکری رستمی، حسین.، باقری، علی، و سعدالدین، امیر. (1400). ارزیابی وضعیت حکمرانی ریسک سیل در ایران بر اساس رویکرد تدابیر سیاستی. تحقیقات منابع آب ایران، 17(3)، 65-103. https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352347.1400.17.3.4.9
فرشته پور، محمد، و شیرازی علیان، پویا. (1398). گزارشی از تجربیات بین‌المللی در مدیریت سیل. یادداشت تحلیلی. آب و توسعه پایدار، 6(1)، 137-140.
میرزایی، شهناز، و سعدالدین، امیر. (1398). چارچوب ارزیابی جامع خسارت‌های اقتصادی سیل (مستقیم، غیرمستقیم، ملموس و ناملموس): رخداد سیل 29 فروردین 1395 نوده‌خاندوز، حوضه رودخانه گرگان‌رود. فصلنامه علمی دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 9(4)، 383-392. ‎ http://dorl.net/dor/20.1001.1.23225955.1398.9.4.5.0
Akamani, K., & Wilson, P.I., (2011). Toward the adaptive governance of transboundary water resources. Conserv Lett, 4(6), 409–416. https://doi.org/10.1111/j.1755-263X.2011.00188.x
Alexander, M., Priest, S., & Mees, H. (2016). A framework for evaluating flood risk governance. Environmental Science & Policy, 64, 38-47. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.06.004
Alfieri, L., Feyen, L., & Di Baldassarre, G. (2016). Increasing flood risk under climate change: a pan-European assessment of the benefits of four adaptation strategies. Climatic Change, 136, 507-521.‏ https://doi.org/10.1007/s10584-016-1641-1
Allan, C., & Stankey, G. H. (2009). Adaptive environmental management. Springer.‏ New York, United State. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9632-7
Almoradie, A., Cortes, V. J., & Jonoski, A. (2015). Web‐based stakeholder collaboration in flood risk management. Journal of Flood Risk Management, 8(1), 19-38.‏ https://doi.org/10.1111/jfr3.12076
Anderies, J. M., Janssen, M. A., & Ostrom, E. (2004). A framework to analyze the robustness of social-ecological systems from an institutional perspective. Ecology and society, 9(1), 18.‏ https://doi.org/10.5751/es-00610-090118
Armitage, D., De Loë, R., & Plummer, R. (2012). Environmental governance and its implications for conservation practice. Conservation letters, 5(4), 245-255.‏ https://doi.org/10.1111/j.1755-263x.2012.00238.x
Arnell, N. W., & Lloyd-Hughes, B. (2014). The global-scale impacts of climate change on water resources and flooding under new climate and socio-economic scenarios. Climatic Change, 122, 127-140.‏ https://doi.org/10.1007/s10584-013-0948-4
Bakker, K., & Morinville, C. (2013). The governance dimensions of water security: a review. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 371(2002), 20130116.‏ https://doi.org/10.1098/rsta.2013.0116
Barnett, J., Evans, L. S., Gross, C., Kiem, A. S., Kingsford, R. T., Palutikof, J. P., Pickering, C.M., & Smithers, S. G. (2015). From barriers to limits to climate change adaptation: path dependency and the speed of change. Ecology and society, 20(3), 5.‏ https://doi.org/10.5751/es-07698-200305
Batica, J., & Gourbesville, P. (2016). Resilience in flood risk management–A new communication tool. Procedia Engineering, 154, 811-817.‏ https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.07.411
Begg, C. (2018). Power, responsibility and justice: A review of local stakeholder participation in European flood risk management. Local Environment, 23(4), 383-397.‏ https://doi.org/10.1080/13549839.2017.1422119
Begg, C., Callsen, I., Kuhlicke, C., & Kelman, I. (2018). The role of local stakeholder participation in flood defence decisions in the United Kingdom and Germany. Journal of Flood Risk Management, 11(2), 180-190.‏ https://doi.org/10.1111/jfr3.12305
Benson, D., Lorenzoni, I., & Cook, H. (2016). Evaluating social learning in England flood risk management: an ‘individual-community interaction’perspective. Environmental Science & Policy, 55, 326-334.‏ https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.05.013
Blázquez, L., García, J. A., & Bodoque, J. M. (2021). Stakeholder analysis: Mapping the river networks for integrated flood risk management. Environmental Science & Policy, 124, 506-516.‏ https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.07.024
Borba, M. L., Warner, J. F., & Porto, M. F. A. (2016). Urban stormwater flood management in the Cordeiro watershed, São Paulo, Brazil: does the interaction between socio‐political and technical aspects create an opportunity to attain community resilience?. Journal of Flood Risk Management, 9(3), 234-242.‏ https://doi.org/10.1111/jfr3.12172
Buchecker, M., Salvini, G., Di Baldassarre, G., Semenzin, E., Maidl, E., & Marcomini, A. (2013). The role of risk perception in making flood risk management more effective. Natural Hazards and Earth System Sciences, 13(11), 3013-3030.‏ https://doi.org/10.5194/nhess-13-3013-2013
Buckland, J., & Rahman, M. (1999). Community‐based disaster management during the 1997 Red River Flood in Canada. Disasters, 23(2), 174-191.‏ https://doi.org/10.1111/1467-7717.00112
Burch, S., Sheppard, S. R., Shaw, A., & Flanders, D. (2010). Planning for climate change in a flood‐prone community: municipal barriers to policy action and the use of visualizations as decision‐support tools. Journal of flood risk management, 3(2), 126-139.‏ https://doi.org/10.1111/j.1753-318x.2010.01062.x
Butler, C., & Pidgeon, N. (2011). From ‘flood defence’to ‘flood risk management’: exploring governance, responsibility, and blame. Environment and Planning C: Government and Policy, 29(3), 533-547.‏ https://doi.org/10.1068/c09181j
Carter, J. G., White, I., & Richards, J. (2009). Sustainability appraisal and flood risk management. Environmental Impact Assessment Review, 29(1), 7-14.‏ https://doi.org/10.1016/j.eiar.2008.06.003
Cashman, A. C. (2011). Case study of institutional and social responses to flooding: reforming for resilience?. Journal of Flood Risk Management, 4(1), 33-41.‏ https://doi.org/10.1111/j.1753-318x.2010.01087.x
Chin, A., Florsheim, J. L., Wohl, E., & Collins, B. D. (2014). Feedbacks in human–landscape systems. Environmental Management, 53, 28-41. https://doi.org/10.1007/s00267-013-0031-y
‏Clarvis, M. H., Allan, A., & Hannah, D. M. (2014). Water, resilience and the law: from general concepts and governance design principles to actionable mechanisms. Environmental Science & Policy, 43, 98-110.‏ https://doi.org/10.1016/j.envsci.2013.10.005
Corradini, C., Melone, F., & Singh, V. P. (1987). On the structure of a semi-distributed adaptive model for flood forecasting. Hydrological sciences journal, 32(2), 227-242.‏ https://doi.org/10.1080/02626668709491180
Cosens, B., Gunderson, L., Allen, C., & Harm Benson, M. (2014). Identifying legal, ecological and governance obstacles, and opportunities for adapting to climate change. Sustainability, 6(4), 2338-2356.‏ https://doi.org/10.3390/su6042338
Coulthard, T. J., & Frostick, L. E. (2010). The Hull floods of 2007: implications for the governance and management of urban drainage systems. Journal of Flood Risk Management, 3(3), 223-231.‏ https://doi.org/10.1111/j.1753-318x.2010.01072.x
Crona, B. I., & Parker, J. N. (2012). Learning in support of governance: theories, methods, and a framework to assess how bridging organizations contribute to adaptive resource governance. Ecology and Society, 17(1), 32. https://doi.org/10.5751/es-04534-170132
Cutter, S.L., Mitchell, J.T., & Scott, M.S. (2000). Revealing the vulnerability of people and places: a case study of Georgetown County, South Carolina. Annals of the Association of American Geographers, 90(4), 713–737. https://doi.org/10.1111/0004-5608.00219
Daw, T. M., Coulthard, S., Cheung, W. W., Brown, K., Abunge, C., Galafassi, D., Petersen, G.D., McClanahan, T.R., Omukoto, J.O., & Munyi, L. (2015). Evaluating taboo trade-offs in ecosystems services and human well-being. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(22), 6949-6954.‏ https://doi.org/10.1073/pnas.1414900112
Dawson, T. P., Jackson, S. T., House, J. I., Prentice, I. C., & Mace, G. M. (2011). Beyond predictions: biodiversity conservation in a changing climate. Science, 332(6025), 53-58.‏ https://doi.org/10.1126/science.1200303
Dell’Ovo, M., Torrieri, F., & Oppio, A. (2018). How to model stakeholder participation for flood management. In Decision Support Systems VIII: Sustainable Data-Driven and Evidence-Based Decision Support: 4th International Conference, ICDSST 2018, Springer International Publishing.‏ Heraklion, Greece. https://doi.org/10.1007/978-3-319-90315-6_6
Di Baldassarre, G., Viglione, A., Carr, G., Kuil, L., Yan, K., Brandimarte, L., & Blöschl, G. (2015). Debates—Perspectives on socio‐hydrology: Capturing feedbacks between physical and social processes. Water Resources Research, 51(6), 4770-4781.‏ https://doi.org/10.1002/2014wr016416
Dos Santos, P. P., & Tavares, A. O. (2015). Basin flood risk management: a territorial data-driven approach to support decision-making Water, 7(2), 480-502.‏ https://doi.org/10.3390/w7020480
Dottori, F., Mentaschi, L., Bianchi, A., Alfieri, L., & Feyen, L. (2023). Cost-effective adaptation strategies to rising river flood risk in Europe. Nature Climate Change, 13(2), 196-202.‏ https://doi.org/10.1038/s41558-022-01540-0
Dwyer, J. P., Wallace, D., & Larsen, D. R. (1997). Value of woody river corridors in levee protection along the Missouri River in 1993. JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 33(2), 481-489.‏ https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.1997.tb03526.x
Ebekozien, A., Aigbavboa, C., Samsurijan, M. S., Radin Firdaus, R. B., & Salman, A. (2023). Appraising flood resilience technologies role in developing cities: how prepared is the professional stakeholder?. International Journal of Construction Management, 23, 1-10.‏ https://doi.org/10.1080/15623599.2023.2203501
Edelenbos, J., Van Buuren, A., Roth, D., & Winnubst, M. (2017). Stakeholder initiatives in flood risk management: exploring the role and impact of bottom-up initiatives in three ‘Room for the River’ projects in the Netherlands. Journal of environmental planning and management, 60(1), 47-66.‏ https://doi.org/10.1080/09640568.2016.1140025
Escarameia, M., Karanxha, A., & Tagg, A. (2007). Quantifying the flood resilience properties of walls in typical UK dwellings. Building Services Engineering Research and Technology, 28(3), 249-263.‏ https://doi.org/10.1177/0143624407079093
European Council. (2007). EU Directive of the European Parliament and of the European Council on the estimation and management of flood risks (2007/60/EU). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007L0060
Evers, M., Jonoski, A., Maksimovič, Č., Lange, L., Ochoa Rodriguez, S., Teklesadik, A., Cortes Arevalo, j., Almoradie, A., Eduardo, Simões, N., Wang, L., & Makropoulos, C. (2012). Collaborative modelling for active involvement of stakeholders in urban flood risk management.” Natural Hazards and Earth System Sciences, 12(9), 2821-2842.‏ https://doi.org/10.5194/nhess-12-2821-2012
Figueiredo, R., Romao, X., & Paupério, E. (2020). Flood risk assessment of cultural heritage at large spatial scales: Framework and application to mainland Portugal. Journal of Cultural Heritage, 43, 163-174.‏ https://doi.org/10.1016/j.culher.2019.11.007
Folke C., Carpenter S., Elmqvist T., Gunderson L., Holling C. S. & Walker B. (2002). Resilience and sustainable development: building adaptive capacity in a world of transformations. Ambio, 31(5), 437–440. https://doi.org/10.1579/0044-7447-31.5.437
Folke, C., Carpenter, S. R., Walker, B., Scheffer, M., Chapin, T., & Rockström, J. (2010). Resilience thinking: integrating resilience, adaptability and transformability. Ecology and Society, 15(4), 20. https://doi.org/10.5751/es-03610-150420
Geaves, L. H., & Penning-Rowsell, E. C. (2016). Flood risk management as a public or a private good, and the implications for stakeholder engagement.” Environmental Science & Policy, 55, 281-291.‏ https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.06.004
Gemitzi, A., Kopsidas, O., Stefani, F., Polymeros, A., & Bellos, V. (2023). A near real time flood hazard assessment tool using Satellite Data and Artificial Intelligence. Research Square Platform LLC. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3167250/v1
Gersonius, B., Ashley, R., Pathirana, A., & Zevenbergen, C. (2012). Adaptation of flood risk infrastructure to climate resilience. In Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Civil Engineering, 165(6), 40–45. https://doi.org/10.1680/cien.11.00053
Gersonius, B., Ashley, R., Pathirana, A., & Zevenbergen, C. (2013). Climate change uncertainty: building flexibility into water and flood risk infrastructure. Climatic change, 116(2), 411-423.‏ https://doi.org/10.1007/s10584-012-0494-5
Gersonius, B., Ashley, R., Jeuken, A., Pathinara, A., & Zevenbergen, C. (2015). Accounting for uncertainty and flexibility in flood risk management: comparing real in options optimisation and adaptation tipping points. Journal of Flood Risk Management, 8(2), 135-144.‏ https://doi.org/10.1111/jfr3.12083
Godden, L., & Kung, A. (2011). Water law and planning frameworks under climate change variability: systemic and adaptive management of flood risk. Water Resources Management, 25(15), 4051-4068.‏ https://doi.org/10.1007/s11269-011-9887-x
Golz, S., Schinke, R., & Naumann, T. (2015). Assessing the effects of flood resilience technologies on building scale. Urban Water Journal, 12(1), 30-43.‏ https://doi.org/10.1080/1573062x.2014.939090
Goyal, H. R., Ghanshala, K. K., & Sharma, S. (2022). Intelligent Internet of Things based Flood Management System. In 2022 6th International Conference on Intelligent Computing and Control Systems.IEEE. Vaigai College of Engineering, Madurai. India. ‏ https://doi.org/10.1109/iciccs53718.2022.9788401
Grayson, R. B., Doolan, J. M., & Blake, T. (1994). Application of AEAM (adaptive environmental assessment and management) to water quality in the Latrobe River catchment. Journal of environmental management, 41(3), 245-258.‏ https://doi.org/10.1006/jema.1994.1045
Green, C., & Penning‐Rowsell, E. C. (2010). Stakeholder engagement in flood risk management. Flood risk science and management, 372-385.‏ Chapter 18. Blackwell Publishing. Oxford, United Kingdom. https://doi.org/10.1002/9781444324846.ch18.
Guerrin, J., Bouleau, G., & Grelot, F. (2014). Functional fit versus politics of scale in the governance of floodplain retention capacity. Journal of Hydrology, 519, 2405-2414.‏ https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.08.024
Gunderson, L. (1999). Resilience, flexibility and adaptive management––Antidotes for spurious certitude?. Conservation Ecology, 3(1), 7. https://doi.org/10.5751/es-00089-030107
Haase, D. (2013). Participatory modelling of vulnerability and adaptive capacity in flood risk management. Natural Hazards, 67, 77-97.‏ https://doi.org/10.1007/s11069-010-9704-5
Harden, C.P., Chin, A., English, M.R., Fu, R., Galvin, K.A., Gerlak, A.K., McDowell, P.F., McNamara, D.E., Peterson, J.M., Poff, N., Rosa, E.A., Solecki, W.D., & Wohl, E.E. (2014). Understanding human–landscape interactions in the “Anthropocene”. Environ Manag, 53(1), 4–13. https://doi.org/10.1007/s00267-013-0082-0
Head, B. W. (2014). Managing urban water crises: adaptive policy responses to drought and flood in Southeast Queensland, Australia. Ecology and Society, 19(2), 33.‏ https://doi.org/10.5751/es-06414-190233
Heintz, M. D., Hagemeier-Klose, M., & Wagner, K. (2012). Towards a risk governance culture in flood policy—Findings from the implementation of the  floods directive  in Germany. Water, 4(1), 135-156.‏ https://doi.org/10.3390/w4010135
Holling, C. S., & Walters, C. (1978). Adaptive environmental assessment and management.‏ John Wiley & Sons.
Holling, C. S., & Meffe, G. K. (1996). Command and control and the pathology of natural resource management. Conservation Biology, 10(2), 328-337.‏ https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.1996.10020328.x
Ingirige, B., & Wedawatta, G. (2014). Putting policy initiatives into practice: Adopting an “honest broker” approach to adapting small businesses against flooding. Structural Survey, 32(2), 123-139.‏ https://doi.org/10.1108/ss-01-2013-0011
Jeffers, J. M. (2013). Integrating vulnerability analysis and risk assessment in flood loss mitigation: An evaluation of barriers and challenges based on evidence from Ireland. Applied Geography, 37, 44-51.‏ https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2012.10.011
Jeffers, J. M. (2014). Environmental knowledge and human experience: using a historical analysis of flooding in Ireland to challenge contemporary risk narratives and develop creative policy alternatives.  Environmental Hazards, 13(3), 229-247.‏ https://doi.org/10.1080/17477891.2014.902800
Johannessen, Å., & Hahn, T. (2013).  Social learning towards a more adaptive paradigm? Reducing flood risk in Kristianstad municipality, Sweden.  Global environmental change, 23(1), 372-381.‏ https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2012.07.009
Klijn, F., Samuels, P., & Van Os, A. (2008).  Towards flood risk management in the EU: State of affairs with examples from various European countries.  International Journal of River Basin Management, 6(4), 307-321.‏ https://doi.org/10.1080/15715124.2008.9635358
Kontogianni, A. D., Papageorgiou, E. I., & Tourkolias, C. (2012).  How do you perceive environmental change? Fuzzy Cognitive Mapping informing stakeholder analysis for environmental policy making and non-market valuation. Applied Soft Computing, 12(12), 3725-3735.‏ https://doi.org/10.1016/j.asoc.2012.05.003
Kuhlicke, C., Callsen, I., & Begg, C. (2016).  Reputational risks and participation in flood risk management and the public debate about the 2013 flood in Germany.  Environmental Science & Policy, 55, 318-325.‏ https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.06.011
Kundzewicz, Z. W. (2002).  Flood protection in the context of sustainable development.  IAHS-AISH Publication, 27(1), 361-366.‏ https://doi.org/10.1080/02508060208686972
Kundzewicz, Z. W., Kanae, S., Seneviratne, S. I., Handmer, J., Nicholls, N., Peduzzi, P., Mechler, R., & Sherstyukov, B. (2014).  Flood risk and climate change: global and regional perspectives.  Hydrological Sciences Journal, 59(1), 1-28.‏ https://doi.org/10.1080/02626667.2013.857411
Lee, C. C., & Chen, L. C. (2011).  Who are the resident stakeholders in a flood project? A spatial analysis of resident stakeholders.  Natural hazards, 59, 107-128.‏ https://doi.org/10.1007/s11069-011-9742-7
Levy, J. K., Hartmann, J., Li, K. W., An, Y., & Asgary, A. (2007). Multi‐criteria decision support systems for flood hazard mitigation and emergency response in urban watersheds 1. JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 43(2), 346-358.‏ https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.2007.00027.x
Luu, C., Tran, H.X., Pham, B.T., Al-Ansari, N., Tran, T.Q., Duong, N.Q., Dao, N.H., Nguyen, L.P., Nguyen, H.D., Thu Ta, H., Le, H.V., Meding, J.V. (2020). Framework of Spatial Flood Risk Assessment for a Case Study in Quang Binh Province, Vietnam. Sustainability, 12(7), 3058. https://doi.org/10.3390/su12073058
Maskrey, S. A., Mount, N. J., Thorne, C. R., & Dryden, I. (2016). Participatory modelling for stakeholder involvement in the development of flood risk management intervention options. Environmental Modelling & Software, 82, 275-294.‏ https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2016.04.027
Maskrey, S. A., Mount, N. J., & Thorne, C. R. (2022). Doing flood risk modelling differently: Evaluating the potential for participatory techniques to broaden flood risk management decision‐making. Journal of Flood Risk Management, 15(1), e12757.‏ https://doi.org/10.1111/jfr3.12757
McGraw, D.K., & Biesecker, A.G. (2014). Tribes, boundaries and intellectual silos: science, technology and engineering ethics education in the departmentalized world of academia. International Symposium on Ethics in Science, Technology and Engineering, IEEE. New Jersey, United States. https://doi.org/10.1109/ethics.2014.6893441
Mechler, R., Czajkowski, J., Kunreuther, H., Michel-Kerjan, E., Botzen, W., Keating, A., McQuistan, C., Cooper, N., & O'Donnell, I. (2014). Making communities more flood resilient: The role of cost benefit analysis and other decision-support tools in disaster risk reduction.‏ White Paper, Zurich Flood Resilience Alliance, 1-10.
Meyer, V., Scheuer, S., & Haase, D. (2009). A multicriteria approach for flood risk mapping exemplified at the Mulde river, Germany. Natural hazards, 48, 17-39.‏ https://doi.org/10.1007/s11069-008-9244-4
Meyer, V., Priest, S., & Kuhlicke, C. (2012). Economic evaluation of structural and non-structural flood risk management measures: examples from the Mulde River. Natural Hazards, 62, 301-324.‏ https://doi.org/10.1007/s11069-011-9997-z
Millerd, F., Dufournaud, CH., & Schaefer, A. (1994). Canada Ontario Flood Damage Reduction Program-Case Studies, Canadian Water Resources Journal, Revue Canadienne Des Ressources Hydriques, 19(1), 17-26. https://doi.org/10.4296/cwrj1901017 
Morrison-Saunders, A., Pope, J., Gunn, J. A., Bond, A., & Retief, F. (2014). Strengthening impact assessment: a call for integration and focus. Impact Assessment and Project Appraisal, 32(1), 2-8.‏ https://doi.org/10.1080/14615517.2013.872841
Neuvel, J. M. M., & Van Der Knaap, W. (2010). A spatial planning perspective for measures concerning flood risk management. International Journal of Water Resources Development, 26(2), 283-296.‏ https://doi.org/10.1080/07900621003655668
Noble, B. (2015). Cumulative effects research: achievements, status, directions and challenges in the Canadian context. Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 17(01), 1550001.‏ https://doi.org/10.1142/s1464333215500015
Nouzari, E., Hartmann, T., & Spit, T. (2020). Interactive governance for satisfaction measurements: Stakeholder involvement in design processes for flood risk management. Journal of Flood Risk Management, 13(4), e12650.‏ https://doi.org/10.1111/jfr3.12650
Nye, M., Tapsell, S., & Twigger‐Ross, C. (2011). New social directions in UK flood risk management: moving towards flood risk citizenship?. Journal of flood risk management, 4(4), 288-297.‏ https://doi.org/10.1111/j.1753-318x.2011.01114.x
O’Donnell, E. C., Lamond, J. E., & Thorne, C. R. (2018). Learning and Action Alliance framework to facilitate stakeholder collaboration and social learning in urban flood risk management. Environmental Science & Policy, 80, 1-8.‏ https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.10.013
Olsson, P., Galaz, V., & Boonstra, W. J. (2014). Sustainability transformations: a resilience perspective. Ecology and Society, 19(4), 1. https://doi.org/10.5751/es-06799-190401
Osberghaus, D. (2015). The determinants of private flood mitigation measures in Germany—Evidence from a nationwide survey. Ecological Economics, 110, 36-50.‏ https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.12.010
Pahl-Wostl, C., Becker, G., Knieper, C., & Sendzimir, J. (2013). How multilevel societal learning processes facilitate transformative change: a comparative case study analysis on flood management. Ecology and Society, 18(4), 54.‏ https://doi.org/10.5751/es-05779-180458
Pahl-Wostl, C., & Knieper, C. (2014). The capacity of water governance to deal with the climate change adaptation challenge: Using fuzzy set Qualitative Comparative Analysis to distinguish between polycentric, fragmented and centralized regimes. Global Environmental Change, 29, 139-154.‏ https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.09.003
Park, J., Seager, T. P., Rao, P. S. C., Convertino, M., & Linkov, I. (2013). Integrating risk and resilience approaches to catastrophe management in engineering systems. Risk Analysis, 33(3), 356-367.‏ https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2012.01885.x
Penning-Rowsell, E. C., & Johnson, C. (2015). The ebb and flow of power: British flood risk management and the politics of scale. Geoforum, 62, 131-142.‏ https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2015.03.019
Perera, D., Agnihotri, J., Seidou, O., & Djalante, R. (2020). Identifying societal challenges in flood early warning systems. International Journal of Disaster Risk Reduction, 51, 101794.‏ https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101794
Porthin, M., Rosqvist, T., Perrels, A., & Molarius, R. (2013). Multi-criteria decision analysis in adaptation decision-making: a flood case study in Finland. Regional Environmental Change, 13, 1171-1180.‏ https://doi.org/10.1007/s10113-013-0423-9
Posthumus, H., Hewett, C. J. M., Morris, J., & Quinn, P. F. (2008). Agricultural land use and flood risk management: Engaging with stakeholders in North Yorkshire. Agricultural Water Management, 95(7), 787-798.‏ https://doi.org/10.1016/j.agwat.2008.02.001
Prakash, C., Barthwal, A., & Acharya, D. (2023). FLOODALERT: An internet of things based real-time flash flood tracking and prediction system. Multimedia Tools and Applications, 82, 43701–43727.‏ https://doi.org/10.1007/s11042-023-15298-w
Prudhomme, C., Kay, A. L., Crooks, S., & Reynard, N. (2013). Climate change and river flooding: Part 2 sensitivity characterisation for British catchments and example vulnerability assessments. Climatic Change, 119, 949-964.‏ https://doi.org/10.1007/s10584-013-0726-3
Puzyreva, K., & de Vries, D. H. (2021). A low and watery place: A case study of flood history and sustainable community engagement in flood risk management in the County of Berkshire, England. International Journal of Disaster Risk Reduction, 52, 101980.‏ https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101980
Puzyreva, K., Henning, Z., Schelwald, R., Rassman, H., Borgnino, E., de Beus, P., Casartelli, S, & Leon, D. (2022). Professionalization of community engagement in flood risk management: Insights from four European countries. International Journal of Disaster Risk Reduction, 71, 102811.‏ https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.102811
Raadgever, G. T., Booister, N., & Steenstra, M. K. (2018). Flood risk management strategies. Flood Risk Management Strategies and Governance, Springer International Publishing. New York City, United state. 93-100.‏ https://doi.org/10.1007/978-3-319-67699-9_8
Raška P, Bezak N, Ferreira CSS, Kalantari Z, Banasik K, Bertola M, Bourke M, Cerdà A, Davids P, Madruga de Brito M, Evans R, Finger DC, Halbac-Cotoara-Zamfir R, Housh M, Hysa A, Jakubínský J, Solomun MK, Kaufmann M, Keesstra S, Keles E, Kohnová S, Pezzagno M, Potočki K, Rufat S, Seifollahi-Aghmiuni S, Schindelegger A, Šraj M, Stankunavicius G, Stolte J, Stričević R, Szolgay J, Zupanc V, Slavíková L, Hartmann T. (2022). Identifying barriers for nature-based solutions in flood risk management: An interdisciplinary overview using expert community approach. Journal of Environmental Management, 310, 114725. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.114725
Rosner, A., Vogel, R. M., & Kirshen, P. H. (2014). A risk‐based approach to flood management decisions in a nonstationary world. Water Resources Research, 50(3), 1928-1942.‏ https://doi.org/10.1002/2013wr014561
Sayers, P., Yuanyuan, L., Galloway, G., Penning-Rowsell, E., Fuxin, S., Kang, W., Yiwei, C., & Le Quesne, T. (2013). Flood risk management: A strategic approach. UNESCO. Paris, France.
Schanze, J. (2006). Flood risk management–a basic framework. In Flood risk management: Hazards, vulnerability and mitigation measures, Springer Netherlands, 67,‏ 1-20. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4598-1_1
Schelfaut, K., Pannemans, B., Van der Craats, I., Krywkow, J., Mysiak, J., & Cools, J. (2011). Bringing flood resilience into practice: the FREEMAN project. Environmental Science & Policy, 14(7), 825-833.‏ https://doi.org/10.1016/j.envsci.2011.02.009
Sendzimir, J., Light, S., & Szymanowska, K. (1999). Adaptive understanding and management for floods. Environments, 27(1), 115-136.‏
Seo, Y., Kim, S., & Singh, V. P. (2015). Multistep-ahead flood forecasting using wavelet and data-driven methods. KSCE Journal of Civil Engineering, 19, 401-417.‏ https://doi.org/10.1007/s12205-015-1483-9
Sheate, W. R. (2009). The evolving nature of environmental assessment and management: Linking tools to help deliver sustainability. In Tools, techniques and approaches for sustainability: collected writings in environmental assessment policy and management, 1-29.‏ https://doi.org/10.1142/9789814289696_0001
Shrubsole, D. (2013). A history of flood management strategies in Canada revisited. Climate change and flood risk management: Adaptation and extreme events at the local level, Monograph Chapter, 95-120.‏ https://doi.org/10.4337/9781781006672.00009
Simonović, S. P. (2012). Floods in a changing climate: risk management. Cambridge University Press.‏ https://doi.org/10.1017/cbo9781139088404
Smith, K., & Lawrence, G. (2014). Flooding and food security: A case study of community resilience in Rockhampton. Rural Society, 23(3), 216-228.‏ https://doi.org/10.1080/10371656.2014.11082066
Smits, A.J.M., Nienhuis, P.H., & Saeijs, H.L.F. (2006). Changing estuaries, changing views. Hydrobiologia, 565(1), 339–355. https://doi.org/10.1007/s10750-005-1924-4
Stevens, M. R., & Hanschka, S. (2013). Multilevel governance of flood hazards: municipal flood bylaws in British Columbia, Canada. Natural Hazards Review, 15(1), 74-87.‏ https://doi.org/10.1061/(asce)nh.1527-6996.0000116
Strickert, G., Samarasinghe, S., & Davies, T. (2009). Resilience models for New Zealand's Alpine Skiers based on people's knowledge and experience: A mixed method and multi-step fuzzy cognitive mapping approach.‏ MODSIM Congress, Cairns, Australia.
Surminski, S. (2014). The role of insurance in reducing direct risk: the case of flood insurance. International Review of Environmental and Resource Economics, 7(3-4), 241-278.‏ https://doi.org/10.1561/101.00000062
Swiss Re Group. (2018). How to rethink flood risk and help society become more resilient. https://www.swissre.com/reinsurance/property-and-casualty/solutions/flood.html
Tempels, B., & Hartmann, T. (2014). A co-evolving frontier between land and water: dilemmas of flexibility versus robustness in flood risk management. Water International, 39(6), 872-883.‏ https://doi.org/10.1080/02508060.2014.958797
Thaler, T. (2014). Developing partnership approaches for flood risk management: implementation of inter-local co-operations in Austria. Water International, 39(7), 1018-1029.‏ https://doi.org/10.1080/02508060.2014.992720
Thaler, T., & Levin-Keitel, M. (2016). Multi-level stakeholder engagement in flood risk management—A question of roles and power: Lessons from England. Environmental Science & Policy, 55, 292-301.‏ https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.04.007
Thorne, C. (2014). Geographies of UK flooding in 2013/4. The Geographical Journal, 180(4), 297-309.‏ https://doi.org/10.1111/geoj.12122
Tseng, C. P., & Penning‐Rowsell, E. C. (2012). Micro‐political and related barriers to stakeholder engagement in flood risk management. The Geographical Journal, 178(3), 253-269.‏ https://doi.org/10.1111/j.1475-4959.2012.00464.x
United Nations. (2015). The human cost of weather-related disasters. United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Retrieved using real options and optimization. Risk Analysis, 34(1), 75–92.
Van Herk, S., Zevenbergen, C., Gersonius, B., Waals, H., & Kelder, E. (2014(. Process design and management for integrated flood risk management: exploring the multi-layer safety approach for Dordrecht, The Netherlands. Journal of Water and Climate Change, 5(1), 100-115.‏ https://doi.org/10.2166/wcc.2013.171
Van Ree, C. C. D. F., Van, M. A., Heilemann, K., Morris, M. W., Royet, P., & Zevenbergen, C. (2011). FloodProBE: technologies for improved safety of the built environment in relation to flood events. Environmental Science & Policy, 14(7), 874-883.‏ https://doi.org/10.1016/j.envsci.2011.03.010
Van Wesenbeeck, B. K., Mulder, J. P., Marchand, M., Reed, D. J., de Vries, M. B., de Vriend, H. J., & Herman, P. M. (2014). Damming deltas: A practice of the past? Towards nature-based flood defenses. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 140, 1-6.‏ https://doi.org/10.1016/j.ecss.2013.12.031
Veerbeek, W., & Zevenbergen, C. (2009). Deconstructing urban flood damages: increasing the expressiveness of flood damage models combining a high level of detail with a broad attribute set. Journal of Flood Risk Management, 2(1), 45-57.‏ https://doi.org/10.1111/j.1753-318x.2009.01021.x
Vitousek, S., Barnard, P.L., Fletcher, C.H., Frazer, N., Erikson, L., & Storlazzi, C.D. (2017). Doubling of coastal flooding frequency within decades due to sea-level rise. Scientific Reports, 7(1), 1-9.‏ https://doi.org/10.1038/s41598-017-01362-7
Vogel, C., Moser, S. C., Kasperson, R. E., & Dabelko, G. D. (2007). Linking vulnerability, adaptation, and resilience science to practice: pathways, players, and partnerships. Global Enironmental Change 17(3-4), 349-364.‏ https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2007.05.002
Walters, C. J., & Hilborn, R. (1978). Ecological optimization and adaptive management. Annual review of Ecology and Systematics, 9(1), 157-188.‏ https://doi.org/10.1146/annurev.es.09.110178.001105
Wang, J. P., & Liang, Q. (2011). Testing a new adaptive grid‐based shallow flow model for different types of flood simulations. Journal of Flood Risk Management, 4(2), 96-103.‏ https://doi.org/10.1111/j.1753-318x.2011.01094.x
Wedawatta, G., Ingirige, B., & Proverbs, D. (2014). Small businesses and flood impacts: the case of the 2009 flood event in Cockermouth. Journal of Flood Risk Management, 7(1), 42-53.‏ https://doi.org/10.1111/jfr3.12031
Wehn, U., Rusca, M., Evers, J., & Lanfranchi, V. (2015). Participation in flood risk management and the potential of citizen observatories: A governance analysis. Environmental Science & Policy, 48, 225-236.‏ https://doi.org/10.1016/j.envsci.2014.12.017
Westley, F.R., Tjornbo, O., Schultz, L., Olsson, P., Folke, C., Crona, B., & Bodin, Ö. (2013). A theory of transformative agency in linked social-ecological systems. Ecology and Society, 18(3), 27. https://doi.org/10.5751/es-05072-180327
White, I., Kingston, R., & Barker, A. (2010). Participatory geographic information systems and public engagement within flood risk management. Journal of Flood Risk Management, 3(4), 337-346.‏ https://doi.org/10.1111/j.1753-318x.2010.01083.x
Woodward, M., Kapelan, Z., & Gouldby, B. (2014). Adaptive flood risk management under climate change uncertainty using real options and optimization. Risk Analysis, 34(1), 75-92.‏ https://doi.org/10.1111/risa.12088
Yazdi, J., & Neyshabouri, S. S. (2014). Adaptive surrogate modeling for optimization of flood control detention dams. Environmental modelling & software, 61, 106-120.‏ https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2014.07.007
Yildirim, E., & Demir, I. (2021). An integrated flood risk assessment and mitigation framework: A case study for middle Cedar River Basin, Iowa, US. International Journal of Disaster Risk Reduction, 56, 102113.‏ https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102113
Zang, Y., Meng, Y., Guan, X., Lv, H., & Yan, D. (2022). Study on urban flood early warning system considering flood loss. International Journal of Disaster Risk Reduction, 77, 103042.‏ https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103042
Zevenbergen, C., & Gersonius, B. (2007). Chapter 1: Challenges in urban flood management. In: R. Ashley, S. Garvin, E. Pasche, A. Vassilopoulos, & Zevenbergen, eds. Advances in urban flood management. New York. Taylor and Francis, London, CRC Press, 1–11. https://doi.org/10.1201/9780203945988
Zheng, H., Barta, D., & Zhang, X. (2014). Lesson learned from adaptation response to Devils Lake flooding in North Dakota, USA. Regional Environmental Change, 14, 185-194.‏ https://doi.org/10.1007/s10113-013-0474-y
Zheng, J., & Huang, G. (2023). Towards flood risk reduction: Commonalities and differences between urban flood resilience and risk based on a case study in the Pearl River Delta. International Journal of Disaster Risk Reduction, 86, 103568.‏ https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103568
Zhou, Q., Lambert, J. H., Karvetski, C. W., Keisler, J. M., & Linkov, I. (2012). Flood protection diversification to reduce probabilities of extreme losses. Risk Analysis: An International Journal, 32(11), 1873-1887.‏ https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2012.01870.x
CAPTCHA Image
دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 29
حکمرانی سیل از «مهار توسط دولت» تا «تاب‌آوری جوامع محلی»
آذر 1402
صفحه 13-34
  • تاریخ دریافت: 13 شهریور 1402
  • تاریخ بازنگری: 21 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 29 آذر 1402