دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 14، اسفند 1398 (آب و اقتصاد) 
سرمقاله و یادداشت کوتاه

صفحه 0-0

ناصر شاهنوشی فروشانی؛ سیدمحمدحسین شریعتمدار


اخلاق در حرفه مهندسی

صفحه 1-10

10.22067/jwsd.v6i3.71839

ندا شیخ رضازاده نیکو؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیایی؛ شهداد صفوی


تحلیل نظام تعرفه و ارزش اقتصادی آب در بخش صنعت ایران

صفحه 19-30

10.22067/jwsd.v6i3.76788

مرتضی تهامی پور زرندی؛ علیرضا خزایی؛ فتانه کولیوند