تعداد مقالات: 299

1. سرمقاله و یاداشتهای کوتاه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 0-0

10.22067/jwsd.v2i1.51161

عباسعلی قزل سوفلو؛ سید مجتبی رضوی نبوی


2. سرمقاله و یادداشت کوتاه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 0-0

10.22067/jwsd.v5i2.80005

عباسعلی قزلسوفلو؛ محمد سهرابی


3. سرمقاله و یادداشت کوتاه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 0-0

10.22067/jwsd.v6i1.83582

کاظم اسماعیلی؛ کمال‌الدین ناصری؛ علیرضا صحرایی


4. سرمقاله و یادداشت کوتاه

دوره 6، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 0-0

ناصر شاهنوشی فروشانی؛ سیدمحمدحسین شریعتمدار


6. سرمقاله و یادداشت ها

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1393

10.22067/jwsd.v1i2.41733

کامران داوری؛ حمیدرضا جانباز؛ سید علیرضا طباطبائی؛ محمدحسین جعفری


7. سرمقاله و یادداشت‌های کوتاه

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1393

10.22067/jwsd.v1i3.48667

علی باقری؛ شهناز نیشابوری؛ مهدی جمشیدی؛ محمد حسن شریعتی


8. سرمقاله و یادداشت کوتاه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

10.22067/jwsd.v2i2.55666

انوش نوری اسفندیاری؛ سعید نی‌ریزی


9. سرمقاله و یادداشت کوتاه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395

10.22067/jwsd.v3i1.59558

ناصر شاهنوشی؛ شاهین پاکروح


10. سرمقاله و یادداشت کوتاه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

10.22067/jwsd.v3i2.63320

کاظم اسماعیلی؛ جواد میبدی


11. سرمقاله و یادداشت‌های کوتاه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396

10.22067/jwsd.v4i1.67119

محمد جلینی؛ مجتبی مزروعی؛ امین علیزاده


12. سرمقاله و یادداشت کوتاه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

10.22067/jwsd.v4i2.72218

کامران داوری؛ سید علیرضا طباطبایی


13. سرمقاله و یادداشت کوتاه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397

10.22067/jwsd.v5i1.75942

بیژن قهرمان؛ محمد فاضلی


14. سرمقاله و یادداشت کوتاه

دوره 6، شماره 2، پاییز 1398

انوش نوری اسفندیاری؛ مهدی ضرغامی


15. سرمقاله و یادداشت کوتاه

دوره 7، شماره 1، بهار 1399

علی باقری؛ حسین اسماعیلیان


16. سرمقاله و یادداشت کوتاه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399

کامران داوری؛ محمد حاج رسولیها؛ محمد علایی


17. سرمقاله و یادداشت کوتاه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399

انوش نوری اسفندیاری؛ بنفشه زهرایی


18. سرمقاله و یادداشت کوتاه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399

حسین انصاری؛ ناصر شاهنوشی


19. سرمقاله و یادداشت‌های کوتاه

دوره 8، شماره 1، بهار 1400

علی باقری؛ بنفشه زهرایی؛ آذر زرین


20. سرمقاله و یادداشت‌های کوتاه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400

علی باقری؛ اعظم امینی؛ محمد عابدی؛ کمال الدین ناصری