دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، اسفند 1395 (قنات و قناعت) 
کارایی چند روش متفاوت ریزمقیاس‌سازی

صفحه 83-92

10.22067/jwsd.v3i2.55055

شیما تاج آبادی؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیائی


مروری بر الگوریتم‌های فراکاوشی در مدیریت منابع آب

صفحه 105-114

10.22067/jwsd.v3i2.52605

سید مصطفی طباطبایی؛ حسین خزیمه نژاد؛ ابوالفضل اکبرپور