موضوعات = مدیریت آب و اقتصاد
شاخص‏های مدیریت منابع آب با تمرکز بر حکمرانی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-10

10.22067/jwsd.v9i1.2110.1086

مرجان قوچانیان؛ محمد فشائی


شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر بازاریابی اجتماعی در حوزه صنعت آب و فاضلاب کشور

دوره 9، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 53-60

10.22067/jwsd.v9i1.2111.1094

عبدالحکیم کلامی؛ هرمز مهرانی؛ پرویز سعیدی؛ ابراهیم عباسی


یادداشت تحلیلی: بازتخصیص آب در گذشته و برای آینده

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 98-100

سروش طالبی اسکندری


بررسی وضعیت شاخص ترکیبی امنیت آبی استان های ایران در بازه 1390-1395: کاربردی از روش‌های تحلیل چندمعیاره

دوره 8، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 21-32

10.22067/jwsd.v8i2.1028

نادر مالکی؛ رضا شاکری بستان آباد؛ محسن صالحی کمرودی؛ سعیده سیدآبادی


تحلیلی بر نظریه‌های حکمرانی و مدیریت منابع آب در ایران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-10

10.22067/jwsd.v8i1.88216

مائده اسکوهی؛ کاظم اسماعیلی


بررسی مصرف آب با رویکرد پیوند آب و انرژی در نیروگاه‏‌های چرخه ترکیبی ایران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 11-18

10.22067/jwsd.v8i1.88604

سرور قدرتی؛ نرگس کارگری؛ فروغ فرساد؛ امیرحسین جاوید؛ علیرضا حاجی ملاعلی کنی


گروداران منابع طبیعی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 19-30

10.22067/jwsd.v8i1.88313

مهدی کلاهی


هدف و هدف گذاری در برنامه ریزی استراتژیک مطالعه موردی شرکت آبفای استان قم

دوره 8، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 31-40

10.22067/jwsd.v8i1.88750

علی جان صادق پور؛ عبدالهادی مطهری؛ علی نجات بخش اصفهانی


تأثیر مناسبات هیدروپلیتیک بر فرایند ملت‌‎سازی: نمونه پژوهی ابرسازه سد راغون در تاجیکستان

دوره 7، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 11-20

10.22067/jwsd.v7i4.86939

احمد رشیدی نژاد؛ مراد کاویانی راد؛ افشین متقی دستنائی


بازاریابی اجتماعی در حوزه صنعت آب و فاضلاب با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

دوره 7، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 31-44

10.22067/jwsd.v7i4.87777

عبدالحکیم کلامی؛ هرمز مهرانی؛ پرویز سعیدی؛ ابراهیم عباسی


سرمقاله و یادداشت کوتاه

دوره 7، شماره 3، آذر 1399

انوش نوری اسفندیاری؛ بنفشه زهرایی