دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی تغییرات مقدار و توزیع بارش و دما در ایران و اثرات آن‌ها بر رخدادهای حدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402

http://dx.doi.org/10.22067/jwsd.v10i2.2301-1203

آمنه میان آبادی؛ کامران داوری