دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 31، خرداد 1403، صفحه 1-99 (دانش بومی و راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت) 
دانش بومی و راه حل های مبتنی بر طبیعت

سرمقاله: علی باقری؛ علیرضا شجاعی شاهرخ آبادی؛ یادداشت کوتاه: سید محمدمهدی نوربخش


نقد و بررسی پژوهش‌های انجام شده در زمینه چالش‌های کشف‌رود و ارائه راه‌حل جامع

صفحه 25-34

10.22067/jwsd.v11i1.2308-1266

رضوان سلاجقه؛ سعید رضا خداشناس؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ کاظم اسماعیلی؛ فرشته مدرسی